Search
Close this search box.

[et_pb_section fullwidth=”on” specialty=”off” transparent_background=”off” background_color=”#1e73be” allow_player_pause=”off” inner_shadow=”off” parallax=”off” parallax_method=”off”][et_pb_fullwidth_header admin_label=”Volle breedte header” title=”Algemene Voorwaarden kinderopvang” subhead=”Klein kindercentra” background_layout=”dark” text_orientation=”left” /][/et_pb_section][et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

Algemene voorwaarden kinderopvang Klein Kindercentra

Belangenvereniging van Ouders IN de Kinderopvang en peuterspeelzalen:
“Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van het contract en vormen de basis voor de overeenkomst tussen ouders en kinderopvangorganisatie. Algemene Voorwaarden zijn de regels die een ondernemer standaard wil laten gelden voor overeenkomsten. Op die manier hoeft niet voor iedere overeenkomst onderhandeld te worden over algemene zaken als betalingstermijnen en dergelijke. Voorwaarde is wel dat de andere partij deze Algemene voorwaarden ook accepteert. Algemene Voorwaarden helpen conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.”
Artikel 1: Doel algemene voorwaarden.
Lid 1:
Om de afspraken en voorwaarden die betrekking hebben op de kinderopvang die KLEIN kindercentra biedt duidelijk vast te leggen hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.
Zo weten onze klanten te allen tijde wat KLEIN kindercentra biedt en wat wij van onze klanten verwachten. Controle op alle wetten en kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan professionele kinderopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is in handen van diverse kundige instanties zoals:
– Brandweer: brandveiligheid en toegankelijkheid,
– Gemeente: handhaving Wet Kinderopvang, bijzondere tegemoetkomingen,
– Voedsel en Warenautoriteit (keuringsdienst van waren): hygiëne.
– Belastingdienst: kinderopvangtoeslag en financiering/tegemoetkoming kinderopvang vanuit het rijk.
– GGD: personeel, veiligheid, gezondheid, accommodatie, medewerker/kindratio, pedagogisch beleid,
groepsgrootte, inrichting, verhoudingen binnen/buiten ruimte en slaapruimte, klachtenbehandeling.
– Stichting Klachtencommissie Kinderopvang: onafhankelijke klachtencommissie.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opvang die KLEIN kindercentra biedt aan kinderen in haar kindercentra van 0 tot 12 jaar of tot de eerste dag van de eerste maand dat het kind naar het voortgezet
onderwijs gaat.
Artikel 2: Kwaliteit van opvang.
Lid 1:
KLEIN kindercentra staat er voor in dat het aangeboden product van opvang op gebied van huisvesting, materiaal en personele bezetting voldoet aan alle wettelijke eisen mbt tot kwaliteit, veiligheid en hygiëne.
Lid 2:
Personen werkzaam in de opvang bij KLEIN kindercentra zijn in bezit van een verklaring omtrent het gedrag , afgegeven volgens de wet justitiële gegevens, en aanwezig bij KLEIN kindercentra. KLEIN kindercentra overlegt bij start van het arbeidscontract genoemde verklaring, welke niet ouder mag zijn dan twee maanden.
Lid 3:
Als KLEIN kindercentra om enige reden komt te vermoeden dat een medewerker niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, kan zij een nieuwe verklaring eisen, welke niet ouder mag zijn dan twee maanden.

Artikel 3: Het contract.
Lid 1:
KLEIN kindercentra biedt haar klanten enkel opvang indien zij beschikt over een door beide partijen ondertekend contract met betrekking tot de opvang.
Lid 2:
Inschrijvingen, mutaties en opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend bij KLEIN kindercentra.
Lid 3:
Het contract met betrekking tot de opvang tussen KLEIN kindercentra en de afnemer – hierna te benoemen ouder/verzorger- gaat in en stopt per de 1e of per de 16e van de maand.
Lid 4:
KLEIN kindercentra biedt dagopvang aan in (mogelijk) verschillende afnamepakketten per dag.
Begintijd is altijd 07:30uur, eindtijd is per dag door de klant te bepalen middels de verschillende pakketten.
Lid 5:
Buitenschoolse opvang loopt van einde schooltijd tot einde van contractueel overeengekomen afnamepakket.
Lid 6:
Een contract kinderopvang wordt afgesloten tot maximaal de 15e of laatste dag van de maand van de vierde
verjaardag van het kind. Voor verdere opvang dient na deze leeftijd een vernieuwd contract overeengekomen en getekend te worden, tw een contract voor buitenschoolse opvang.
Lid 7:
Een contract voor buitenschoolse opvang wordt gesloten tot maximaal de eerste dag van de eerste maand dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.
Lid 8:
Het is mogelijk, met wederzijds goedkeuren, om een contract voor kortere tijd aan te gaan.
Lid 9:
Voor elke verlenging of wijziging van het contract dient een nieuw contract te worden overeengekomen, en getekend te worden. De algemene voorwaarden blijven in deze gevallen onverminderd van toepassing.
Lid 10:
Bij annulering van het contract alvorens de opvang start is ouder/verzorger in de periode korter dan één maand voor de startdatum annuleringskosten verschuldigd van één maand, overeenkomstig de opzegtermijn.
Lid 11:
Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in kinderopvang vanuit het rijk of gemeente is het contract verplicht te bevatten de volgende informatie:
– Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens kinderopvangorganisatie, – NAW betreffende kindercentrum,
– NAW ouders,
– NAW kind,
– Geboortedatum kind,
– Opvangsoort (kdv/bso),
– Aantal opvanguren per jaar,
– Aantal dagdelen per week,
– Ingangsdatum/ einddatum opvang, – Uurtarief,
– Prijs per jaar/maand,
– Dagtekening.
Lid 12:
Opzeggen van het contract is mogelijk per de 1e en de 16e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Lid 13:
De opzegtermijn geldt tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid , dan wel gegronde risico’s voor de veiligheid onaanvaardbaar is.
Lid 14:
Bij het verminderen van afname dient een nieuw contract overeengekomen te worden. Op de dagen of dagdelen van opzegging is ook de opzegtermijn van één maand van toepassing.
Lid 15:
Bij contracten voor buitenschoolse opvang worden uren berekend en maandelijks gefactureerd op basis van opvang voor twaalf maanden per jaar, inclusief opvang tijdens de schoolvakanties. Bij tussentijds opzeggen van het contract behoudt KLEIN kindercentra zich het recht voor om op basis van nacalculatie een herberekeningsfactuur na te sturen.
Lid 16:
Bij elke opvolgende overeenkomst met KLEIN kindercentra blijven deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4: Directe beëindiging van het contract:
Lid 1:
Grondstelling is dat alle kinderen hartelijk welkom zijn bij KLEIN kindercentra.
Lid 2:
Indien KLEIN kindercentra, ter eigen beoordeling, vaststelt dat een kind gedrag vertoont dat de mentale en/of fysieke gezondheid dan wel veiligheid van het kind zelf, de overige opgevangen kinderen of het personeel schaadt, en gedrag na benoeming aan ouders geen substantiële verbetering vertoont, behoud KLEIN kindercentra zich het recht voor ter bescherming van de opvangsituatie het contract per direct te beëindigen. Lid 3:
Bij langere afwezigheid van het kind door bijvoorbeeld ziekte behoud KLEIN kindercentra zich het recht voor om het contract na kennisgeving aan ouder/verzorger, een maand na de eerste ziektedag te beëindigen.
Lid 4:
KLEIN kindercentra behoudt zich het recht voor een geplaatst kind de opvang te weigeren voor de duur van een ziekte of een andere periode van extra verzorgingsbehoefte waardoor KLEIN kindercentra meent niet voldoende kwaliteit van opvang te kunnen bieden, dan wel verantwoordelijkheid meent te kunnen dragen voor de kwaliteit van opvang, gezondheid en veiligheid van de opgevangen kinderen in het kindercentrum.
Lid 5:
Bij overlijden van het kind is het contract van rechtswege per direct beëindigd.
Lid 6:
Indien medische omstandigheden of validiteit van het kind dusdanig komen te veranderen dat KLEIN kindercentra beoordeeld dat het het functioneren van het kind binnen de kinderopvang en de kwaliteit van de kinderopvang ernstig beïnvloeden, heeft KLEIN kindercentra het recht het contract per direct te beëindigen.
Artikel 5: Halen en brengen:
Lid 1:
De ouder/verzorger is bij het brengen van het kind verantwoordelijk voor het kind tot men redelijkerwijs kan spreken van een volledige overdracht van deze verantwoordelijkheid aan een hiervoor gekwalificeerde medewerker van KLEIN kindercentra, eea overeenkomstig met bepaalde in Artikel 5, lid 3.
Lid 2:
KLEIN Kindercentra is verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat beide partijen –ouders/verzorger en KLEIN kindercentra- er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat ouder/verzorger bij het halen van het kind de verantwoordelijkheid weer heeft overgenomen, eea overeenkomstig met bepaalde in Artikel 5, lid 3.
Lid 3:
Indien ouder/verzorger aanwezig is in het kindercentrum of in de directe nabijheid van het kind is en blijft deze te allen tijde verantwoordelijk voor het kind.
Lid 4:
Bij buitenschoolse opvang is KLEIN kindercentra verantwoordelijk voor het kind vanaf het moment dat het kind de locatie betreedt in afwezigheid van ouder/verzorger of vanaf het moment dat overdracht van verantwoordelijkheid duidelijk en gedegen plaats vindt van ouder/verzorger of andere verantwoordelijke volwassene naar een hiervoor gekwalificeerde medewerker van KLEIN kindercentra, eea overeenkomstig met het bepaalde in Artikel 5, lid 3.
Lid 5:
Het moment waarop bij buitenschoolse opvang de verantwoordelijkheid voor het kind overgaat van KLEIN kindercentra naar een andere volwassene is bij het halen van het kind door ouder/verzorger of schriftelijk gemachtigde derden, tenzij anders overeen gekomen, eea overeenkomstig met het bepaalde in Artikel 5, lid 3. Lid 6:
KLEIN kindercentra en ouder/verzorger dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goede overdracht.
Lid 7:
KLEIN kindercentra kan van ouder/verzorger eisen dat ophaalbevoegdheid door derden schriftelijk wordt vastgelegd.
Lid 8:
KLEIN kindercentra behoudt zich het recht voor om ouder/verzorger een boete op te leggen bij stelselmatig niet op tijd brengen of ophalen van het kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet nakomen van de overeenkomst. Lid 9:
Indien een kind ziek is, kan KLEIN kindercentra het de toegang weigeren. Ouder verzorger dient de groepsleiding voor 09:00uur ’s ochtends ervan op de hoogte te stellen dat kind niet van de opvang gebruik zal maken. Bij afwezigheid door ziekte vindt geen restitutie plaats.
Lid 10:
KLEIN kindercentra handelt bij ziekte volgens de regels van GGD Brabant.

Artikel 6: Informatievoorziening.
Lid 1:
KLEIN kindercentra handelt in haar dagelijkse werkzaamheden in de opvang naar haar zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleidsplan. Hierin staat beschreven welke pedagogische visie KLEIN kindercentra er op na houdt. KLEIN Kindercentra heeft haar pedagogisch beleidsplan te allen tijde inzichtelijk op locatie en op haar website. Lid 2:
Alle ouders worden bij aanvang voorzien van een contract en het KLEIN kindercentra informatieboekje, beschrijvende alle dagelijkse zaken, pedagogiek, doelen en visie, huisregels en voorwaarden.
lid 3:
Op locatie heeft KLEIN kindercentra al haar protocollen inzichtelijk.
Lid 4:
Informatie mbt de werkzaamheden van onze oudercommissies stelt KLEIN kindercentra aan ouders beschikbaar op haar website.
Lid 5:
Via haar website stelt KLEIN kindercentra informatie beschikbaar over oa: haar producten, tarieven, openingstijden en sluitingsdagen.
Lid 6:
Prijswijzigingen worden door KLEIN kindercentra tijdig gecommuniceerd, op een termijn die minimaal gelijk is aan de opzegtermijn.
Lid 7:
KLEIN kindercentra verklaart vertrouwelijk met de door ouders/verzorgers verstrekte informatie om te gaan en deze niet ter beschikking te stellen aan derden, behoudens bij de wet persoonsgegevens vastgestelde uitzonderingen.

Artikel 7: Betaling.
Lid 1:
De ouder/verzorger is voor een afgenomen plaats te allen tijde een vergoeding verschuldigd volgens de contractuele voorwaarden, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats.
Lid 2:
De ouder/verzorger is te allen tijde zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan
KLEIN kindercentra.
Lid 3:
Betaling geschiedt maandelijks en vóóraf, overeenkomstig de vergoedingen vanuit het rijk en de gemeente.
Lid 4:
Indien factuur niet (volledig) voldaan is na verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen, zal KLEIN kindercentra ouder/verzorger minimaal éénmalig een betalingsherinnering doen toekomen.
Lid 5:
Indien betaling nog niet geschiedt binnen de vernieuwde termijn van 14 dagen, genoemd in de betalingsherinnering, doet KLEIN kindercentra een ingebrekestelling toekomen en is zij gerechtigd administratiekosten in meerdering te brengen alsmede de rente over het verschuldigde bedrag die gelijk is aan de wettelijke rente, berekend vanaf het moment van verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn.
Lid 6:
Indien volledige betaling uitblijft gedurende twee achtereenvolgende maanden, en betalingsregelingen of betalingsafspraken niet nagekomen worden behoudt KLEIN kindercentra zich het recht voor om het contract per direct te beëindigen. Overeengekomen betalingsregelingen die twee opeenvolgende maanden niet (volledig) worden nagekomen vervallen. Ouder/verzorger blijft in dezen onverminderd betalingsplichtig voor de afgenomen opvang.
Lid 7:
In geval ouder/verzorger een schuld heeft openstaan agv niet (volledige) betaling van geleverde opvang, zal KLEIN kindercentra zich het recht voorbehouden mutaties van lopend contract niet in behandeling te nemen.
Lid 8:
KLEIN kindercentra is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom. Eea onverminderd recht ter zake nakoming of ontbinding al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.
Lid 9:
KLEIN kindercentra houdt zich benaderbaar ter bespreking van betalingsregelingen, onverminderd bepalingen vastgelegd in artikel 7.
Lid 10:
Indien contractant failliet wordt verklaart, uitstel van betaling aanvraagt, indien een of meerdere van zijn/haar goederen worden in beslag genomen of indien contractant in de schuldsanering of onder bewindvoering komt is KLEIN kindercentra gerechtigd de opvang per direct te beëindigen.
Lid 11:
Op algemeen erkende feestdagen en collectieve vrije dagen (conform CAO Kinderopvang) is KLEIN kindercentra gesloten. Als een opvangdag op een feestdag valt, wordt deze niet gerestitueerd.

Artikel 8: Klachten.
Lid 1:
Klachten mbt de uitvoering van de overeenkomst dienen duidelijk, volledig en binnen twee maanden na geconstateerde gebreken te worden ingediend bij de directie van KLEIN kindercentra of (vervolgens) bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. (www.klachtkinderopvang.nl)
Lid 2:
Indien een ouder/verzorger een klacht indient buiten genoemde klachtentermijn kan dit ten koste gaan van een nauwkeurige reconstructie en dit kan tot gevolg hebben dat ouder/verzorger zijn rechten mbt de klacht verliest. Lid 3:
KLEIN kindercentra behandelt elke klacht correct en discreet en binnen tien werkdagen na dagtekening.
Lid 4:
Indien een onoplosbaar geschil ontstaat tussen KLEIN kindercentra en een ouder/verzorger staat de gang naar de externe klachtencommissie SKK of de rechter open.
Artikel 9: Aansprakelijkheid.
Lid 1:
De opvanglocaties van KLEIN kindercentra voldoen aan alle eisen van veiligheid en hygiëne. Professionele controlerende instanties zien hierop toe. KLEIN kindercentra is niet aansprakelijk voor schade aan, -of vermissing van persoonlijke eigendommen, meegenomen naar de opvanglocatie.
Lid 2:
In noodsituaties mogen medewerkers van KLEIN kindercentra met aan hun zorg toevertrouwde kinderen naar een bevoegd arts gaan of het aan de zorg van het ziekenhuis toevertrouwen.
Lid 3:
Ouder/verzorger blijft tijdens de opvang wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

Artikel 10: Deviatie.
Lid 1:
Individuele afwijkingen mbt in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden van levering en/of verzorging van kinderen dienen ter geldigheid schriftelijk te worden vastgelegd tussen KLEIN kindercentra en ouder/verzorger.
Lid 2:
Individuele afspraken met het personeel die afwijken van de algemene voorwaarden van KLEIN kindercentra erkent KLEIN kindercentra niet per definitie als bindend, tenzij door haar zelf schriftelijk bevestigd.
Lid 3:
Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden c.a. nietig is of nietig verklaard zal worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zijn de partijen gehouden het nietig verklaarde onderdeel te vervangen door een bepaling die de bedoeling van het betreffende onderdeel zo goed mogelijk benadert.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]